Försäkringar

Den som tecknar en försäkring får alltid en bilaga till försäkringsbrevet med exakta villkor för försäkringen. Ta om möjligt ta del av dessa villkor redan innan försäkringen tecknas – detta i syfte att jämföra olika försäkringsalternativ.

Hem- och bilförsäkring
Det lönar sig att teckna hem- och bilförsäkring hos ett och samma bolag – på så sätt är man berättigad till förmånliga mängdrabatter.

Ett försäkringsskydd tecknas mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren – tillika försäkringsbolaget. Den årliga kostnaden för försäkringen kallas på försäkringsspråk för premie. Premien bestäms i normalfallet efter att försäkringsbolaget gjort en riskbedömning av försäkringstagarens unika situation. Premien kan sänkas något ifall försäkringstagaren har multipla försäkringar hos samma bolag – eller ifall försäkringsbolaget erbjuder bankverksamhet och försäkringstagaren har både försäkringar, lönekonto och lån hos samma bolag. I samband med bilförsäkringar beräknas premien utifrån antalet år som försäkringstagaren haft körkort utan att förorsaka någon trafikolycka. På webbportalen GetLoan.se står att läsa om olika lånealternativ och paketrbjudanden hos kända kreditgivare.

I de fall en skada uppstår kräver försäkringsbolaget att försäkringstagaren betalar ett fast belopp, som inte är bundet till kostnaderna för skadan. Detta belopp kallas för självrisk. Normalt kan man som försäkringstagare själv välja mellan några olika nivåer av självrisk; genom att välja en högre självrisk sjunker kostnaden för försäkringspremien – och tvärt om. Den som t.ex. tecknat en hemförsäkring – och vill undvika att blanda in försäkringsbolagen i samband med mindre skador eller olyckor – kan ha glädje av en högre självrisk. En lägre självrisk är däremot väl lämpad för personer, som eftersträvar att i möjligaste mån jämna ut månadens utgifter, t.ex. genom att undvika att låna pengar för att finansiera den högre självrisken. Lana-Online.se - på denna sida kan man läsa om risker och fördelar med att låna pengar.

Lusläs villkoren och jämför olika försäkringar

Den som tecknar en försäkring bör i första hand jämföra samma typ av försäkringsskydd för att få en rättvisande bild av prisläget. Trots att två försäkringserbjudanden – av namnet att döma – är ganska lika, kan själva skyddet variera oerhört. Två livförsäkringar kan således innehålla helt olika skydd. Tänk också på att jämföra försäkringserbjudanden med samma självrisk – i annat fall blir jämförelsen inte heller rättvisande. Det bästa sättet att jämföra försäkringar är att inledningsvis göra en preliminär jämförelse på försäkringsbolagens respektive hemsidor. Majoriteten av dessa tillåter besökarna att räkna ut en preliminär försäkringspremie efter att person- och adressuppgifter matats in. För att försäkra dig om att de alternativ som jämförs verkligen erbjuder liknande skydd, bör du även lusläsa bilagorna till försäkringsbreven. Dessa finns i normalfallet tillgängliga som direktlänkar på nätet – börja med att leta efter bilagorna via sökmotorer eller någon webbkatalog som exempelvis http://webbrank.se/; en så kallad länkbank som erbjuder sorterade länkar utifrån olika teman.

Bilförsäkringar vanligast

Den försäkringstyp som tecknas mest frekvent är försäkringar till olika typer av fordon, vanligtvis personbilar. Sannolikheten att du som försäkringstagare behöver kontakta försäkringsbolaget för att anmäla en skada är också störst i fråga om fordonsförsäkringar – risken att krocka med bilen är helt enkelt större än att t.ex. taket på huset rasar in, eller att en vattenskada uppstår i badrummet. Av denna anledning är det särskilt viktigt att teckna en billig bilförsäkring. Här kan det verkligen löna sig att jämföra olika alternativ – bilförsäkringspremierna är nämligen den typ av egendomsförsäkringar som – procentuellt sett – varierar mest i pris mellan olika bolag.