Dödsfallsförsäkringar

En dödsfallsförsäkring gäller – till skillnad från en vanlig livförsäkring – vid alla dödsfall oberoende av den avlidnes ålder eller dödsorsak.

Den stora skillnaden mellan en vanlig livförsäkring och en dödsfallsförsäkring är att livförsäkringen bara gäller fram till en bestämd ålder. Med en dödsfallsförsäkring är försäkringstagaren emellertid garanterad ersättning även om han eller hon avlider till följd av hög ålder. Av denna anledning är ersättningsbeloppet inte heller jämförbart med livförsäkringarnas ersättningsnivåer. Syftet med dödsfallsförsäkringar är i första hand att de ska täcka kostnader för begravning och eftervård – inte att ersätta den avlidnes familjemedlemmar i form av pengar.

Dödsfallsförsäkring – en form av sparande

Dödsfallsförsäkringar finansieras genom att försäkringstagaren betalar in pengar i en fond med en viss avkastningsgaranti. I samband med dödsfallet betalar förvaltaren ut både pengar och avkastning. Således är begreppet dödsfallsförsäkring aningen missvisande, eftersom det egentligen rör sig om en form av sparande. Man sparar helt enkelt inför sin egen död. Pengarna tillfaller de närmast anhöriga, såvida försäkringstagaren inte uttryckligen angivit en förmånstagare.

Ovanligt med dödsfallsförsäkring

Dödsfallsförsäkringar är i själva verket inte något annat än en reglerad form av sparande, där ett företag placerar de öronmärkta pengarna i särskilda fonder med en viss garanti på avkastning. Som försäkringstagare har man således alternativet att sköta sparandet själv – och därmed också ta på sig risken att pengarna inte ger någon avkastning alls. Det senare alternativet är emellertid också det vanligaste. Det är ju föga frestande att märka pengar för sin egen död så länge man fortfarande är i livet – även om avkastningsgarantin förvisso är en bekväm lösning.